Hirdetésfeladás
Szolgáltatásaink
Hogyan ?

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1.  16. éven aluliak

A Vállalkozás Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag nagykorú, 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Vállalkozás valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Vállalkozás beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2.  Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3 Hirdetések

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Vállalkozás tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Vállalkozás jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama a Ingatlan vagy egyéb termék hirdetések tárolása kapcsán a törlést követő 2 év.

4.4 Pontosság

Amennyiben a Vállalkozás által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Vállalkozás részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Vállalkozás részére a 3.8. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Vállalkozás által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5 Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Vállalkozás közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Vállalkozásnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6 Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Vállalkozás rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Vállalkozás gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

5. Adattovábbítások

A Vállalkozás a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Vállalkozás – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére,.
Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Vállalkozás instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. ügyvitel, adattárolás) a Vállalkozás javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva nyújtják saját – a Vállalkozás Szolgáltatásával összefüggő – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Vállalkozás által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Vállalkozás olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.
A Vállalkozás Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1 Szerverszolgáltatások

A Vállalkozás adatbázisának tárhelyét az Andrews IT Engineering Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2 Panaszkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó

A Vállalkozás a nem magánszemély hirdetőnek minősülő Felhasználók esetében telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partner adatfeldolgozót vesz igénybe. A jelenleg igénybe vett adatfeldolgozó: Aircall.io Inc. (1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Egyesült Államok).

5.3 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

Egyes esetekben, amikor a Vállalkozás a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, a Vállalkozás elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg A Vállalkozásgal külön írásban létrejött partneri szerződések keretein belül megvásárolt Szolgáltatások esetén a Számlaközpont Zrt.; Címe: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15. adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

5.4 Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek irányadók.

5.5 Kérdőívek

A Vállalkozás a kérdőíves megkeresésekhez a SurveyMonkey Inc (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403) szolgáltatását szolgáltatását veszi igénybe, a kérdőíves megkeresésben részt vevő felhasználók emailcímének megadásával.

5.6 Ügyviteli rendszerek

A Vállalkozás a panaszkezelési és Felhasználói szerződéseinek kezelésére vonatkozóan az alábbi adatfeldolgozók által biztosított ügyviteli rendszert veszi igénybe:

Salesforce.com (székhely: EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY).

5.7 Követeléskezelés

A Vállalkozás a nem magánszemély hirdetőnek minősülő Felhasználókkal megkötött szerződései szerinti Szolgáltatásból eredő követelései behajtásával követeléskezelő Vállalkozásot bíz meg. A Vállalkozás megbízott követeléskezelője a Credit Controll Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 110.).

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Vállalkozás az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Vállalkozástól személyes adatot kérnek, a Vállalkozás törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.
A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Vállalkozás a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Vállalkozás 3.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Vállalkozástól arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozásnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Vállalkozástól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Vállalkozás a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Vállalkozás az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a Vállalkozás 3.8. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Vállalkozás késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

A Vállalkozás a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Vállalkozás 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Vállalkozás késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

  1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozás kezelte;
  2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. d) a személyes adatait az Vállalkozás jogellenesen kezelte;
  5. e) a személyes adatait a Vállalkozásra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Vállalkozás a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználó a törlés indításakor megkapott elérhetőségen tud tájékozódni.

Ha a Vállalkozás a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli, valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Vállalkozás 30 napon belül tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Vállalkozás a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Vállalkozás az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) a Vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Vállalkozás 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti a Vállalkozástól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Vállalkozásnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Vállalkozás, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Vállalkozások közötti közvetlen továbbítását.

A Vállalkozás a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Vállalkozás a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Vállalkozás a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Vállalkozás bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Vállalkozás nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben a Vállalkozás a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Vállalkozás részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Vállalkozásnak elküldenie a 3.8. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Vállalkozás a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Vállalkozás a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Vállalkozás rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:
A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
Rendszereink fizikailag két adatközpontban üzemelnek, a felhasználói adatokat georedundáns adatbázisokban tároljuk.

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Vállalkozás bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Vállalkozás a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

balaton szállás, balaton nyaraló, balaton Kiadó, balaton apartman, balaton panzió
A honlapon található anyagok beleegyezés nélkül nem használhatók fel semmilyen formában. Balatonra.hu © Copyright 2005-2023
by: inFormer - Informatika

Hirdetések

Balaton Hirdetés, Balatoni Hirdetés

Kiemelt Partnerek

Balaton Reklám, Balatoni Reklám